Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020575
Řešitel: MEPAC CZ, s.r.o.
Partner: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 24 215 211,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 16 950 647,70 Kč
Vlastní zdroje financování: 7 264 563,30 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. října 2020
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2023

Poskytovatel:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: MEPAC CZ, s.r.o. – Ing. Milan Kaštan, Ph.D.
Spoluřešitel projektu: Ostravská univerzita – prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

Popis projektu:

Projekt je koncipován na období 3 let, přičemž výstupem tohoto projektu budou dva prototypy laserových systémů využívajících prvky umělé inteligence pro zvýšení kvality a přesnosti činnosti. Stávající laserové systémy produkované firmou MEPAC CZ tak budou inovovány do prototypů 6. inovačního řádu s vysokým potenciálem komerčního prodeje.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit dva zcela nové funkční prototypy laserového systému. Jeden laserový systém určený pro laserové gravírování a jeden laserový systém pro laserové navařování. Unikátnost těchto laserových systémů bude spočívat v tom, že v nich budou obsaženy prvky umělé inteligence, které výrazným způsobem vylepší funkcionalitu zařízení a zvýší uživatelskou přívětivost. Umělá inteligence bude v laserových systémech implementována unikátním způsobem, bude založena jak na hlubokých neuronových sítích, tak na unikátních teoretických výsledcích využívajících např. fuzzy transformace a jiné metody pro zjednodušení zkoumaných obrazů.

Tohoto cíle bude dosaženo pomocí dlouholetých teoretických a aplikačních zkušeností předkladatele (MEPAC CZ) v oblasti přesného strojírenství a laserových technologií a zároveň teoretických a před-aplikačních výsledků získaných partnerem předkládaného projektu (ÚVAFM) při řešení projektu AI-Met4AI, a to zejména výsledků týkajících se oblasti image processingu, včetně teoretických metod založených na aplikaci metod umělé inteligence pro rychlou a spolehlivou identifikaci objektů v obrazových souborech.

Aktivity projektu:

Celý projekt je rozdělen do čtyř etap tj. logických celků (DAP = dílčí aktivity projektu). Tyto DAP probíhají současně a každá DAP je věnována určité oblasti laserovému systému. Dílčí milníky projektu prostupují napříč jednotlivými DAP a representují klíčové prvky laserového systému.

V projektu budou realizovány následující aktivity DAP:

DAP 1 – Hardware Laserových Systémů

 • Koncepce a návrh komponent laserových systémů na základě provedeného výzkumu.
 • Vazba na ostatní DAP projektu.
 • Kompletní mechanický návrh prototypů.
 • Příprava všech hardwarových prvků gravírovacího i svařovacího laserového systému.
 • Sestavení dílčích hardwarových celků.
 • Testování dílčích hardwarových celků, aplikace v laboratorních podmínkách.
 • Aplikace v reálných provozních podmínkách.
 • Hodnocení testů, návrhy vhodných úprav.
 • Příprava k integraci.

 

DAP 2 – Řídící software a rozhraní Laserových Systémů

 • Koncepce a výběr komponent na základě provedeného výzkumu. Vazba na ostatní DAP projektu.
 • Příprava všech softwarových prvků gravírovacího i svařovacího laserového systému (vyjma prvků umělé inteligence – samostatná DAP).
 • Kompletní softwarový návrh prototypů.
 • Oživení dílčích hardwarových prvků prototypů.
 • Testování dílčích prvků laserových systémů.
 • Aplikace v laboratorních podmínkách.
 • Aplikace v reálných provozních podmínkách.
 • Hodnocení testů, návrhy vhodných úprav.
 • Příprava k integraci.

 

DAP 3 – Prvky Umělé Inteligence (Inteligentní software)

 • Návrh způsobu označení povrchu k sejmutí, digitalizaci a rekonstrukce hloubky.
 • Hladké modelování povrchu z neúplných dat a detekce sémanticky významných částí povrchu.
 • Implementace algoritmů strojového učení pro hledání cesty robotického ramena.
 • Vytvoření SW simulátoru a učení pohybu robota v něm.
 • Integrace a zkoušení pohybu robota v reálných podmínkách.
 • Návrh a implementace klasifikátoru.
 • Tvorba syntetického datasetu pro kontrolu kvality sváru.
 • Učení systému pro klasifikace kvality sváru na syntetickém a reálném datasetu.
 • Integrace kontroly kvality do robotického systému.

 

DAP 4 – Integrace Prvků Laserových Systémů

 • Koncepce dvou prototypů laserového systému na základě provedeného výzkumu.
 • Výroba a zprovoznění dvou prototypů laserových systémů na základě provedeného výzkumu.
 • Integrace dílčích prvků laserových systémů (hardwarové, softwarové komponenty).
 • Postupné ověřování funkčnosti jednotlivých komunikačních můstků.
 • Integrace prvků umělé inteligence.
 • Zprovoznění prototypů svařovacího laserového systému.
 • Zprovoznění prototypů gravírovacího laserového systému.
 • Testování v laboratorních podmínkách, vyhodnocení testů, návrh vhodných úprav.
 • Testování a aplikace v reálných provozních podmínkách, hodnocení testů a návrhy vhodných úprav.
 • Finalizace prototypů včetně technické dokumentace potřebné k uvedení výrobku na trh.

V rámci jednotlivých DAP budou společně a koordinovaně řešeny jak problémy související s experimentálním vývojem aplikací metod umělé inteligence, nutných pro tvorbu prototypu a realizovaných převážně partnerem projektu, tak i problematika průmyslového vývoje, související s technologickou realizací navrhovaných postupů, realizovaná převážně řešitelem projektu.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 02. 2021