Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020575
Řešitel: MEPAC CZ, s.r.o.
Partner: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 24 215 211,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 16 950 647,70 Kč
Vlastní zdroje financování: 7 264 563,30 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. října 2020
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2023

Poskytovatel:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: MEPAC CZ, s.r.o. – Ing. Milan Kaštan, Ph.D.
Spoluřešitel projektu: Ostravská univerzita – prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

Popis projektu:

Projekt je koncipován na období 3 let, přičemž výstupem tohoto projektu budou dva prototypy laserových systémů využívajících prvky umělé inteligence pro zvýšení kvality a přesnosti činnosti. Stávající laserové systémy produkované firmou MEPAC CZ tak budou inovovány do prototypů 6. inovačního řádu s vysokým potenciálem komerčního prodeje.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit dva zcela nové funkční prototypy laserového systému. Jeden laserový systém určený pro laserové gravírování a jeden laserový systém pro laserové navařování. Unikátnost těchto laserových systémů bude spočívat v tom, že v nich budou obsaženy prvky umělé inteligence, které výrazným způsobem vylepší funkcionalitu zařízení a zvýší uživatelskou přívětivost. Umělá inteligence bude v laserových systémech implementována unikátním způsobem, bude založena jak na hlubokých neuronových sítích, tak na unikátních teoretických výsledcích využívajících např. fuzzy transformace a jiné metody pro zjednodušení zkoumaných obrazů.

Tohoto cíle bude dosaženo pomocí dlouholetých teoretických a aplikačních zkušeností předkladatele (MEPAC CZ) v oblasti přesného strojírenství a laserových technologií a zároveň teoretických a před-aplikačních výsledků získaných partnerem předkládaného projektu (ÚVAFM) při řešení projektu AI-Met4AI, a to zejména výsledků týkajících se oblasti image processingu, včetně teoretických metod založených na aplikaci metod umělé inteligence pro rychlou a spolehlivou identifikaci objektů v obrazových souborech.

Aktivity projektu:

Celý projekt je rozdělen do čtyř etap tj. logických celků (DAP = dílčí aktivity projektu). Tyto DAP probíhají současně a každá DAP je věnována určité oblasti laserovému systému. Dílčí milníky projektu prostupují napříč jednotlivými DAP a representují klíčové prvky laserového systému.

V projektu budou realizovány následující aktivity DAP:

DAP 1 – Hardware Laserových Systémů

 • Koncepce a návrh komponent laserových systémů na základě provedeného výzkumu.
 • Vazba na ostatní DAP projektu.
 • Kompletní mechanický návrh prototypů.
 • Příprava všech hardwarových prvků gravírovacího i svařovacího laserového systému.
 • Sestavení dílčích hardwarových celků.
 • Testování dílčích hardwarových celků, aplikace v laboratorních podmínkách.
 • Aplikace v reálných provozních podmínkách.
 • Hodnocení testů, návrhy vhodných úprav.
 • Příprava k integraci.

 

DAP 2 – Řídící software a rozhraní Laserových Systémů

 • Koncepce a výběr komponent na základě provedeného výzkumu. Vazba na ostatní DAP projektu.
 • Příprava všech softwarových prvků gravírovacího i svařovacího laserového systému (vyjma prvků umělé inteligence – samostatná DAP).
 • Kompletní softwarový návrh prototypů.
 • Oživení dílčích hardwarových prvků prototypů.
 • Testování dílčích prvků laserových systémů.
 • Aplikace v laboratorních podmínkách.
 • Aplikace v reálných provozních podmínkách.
 • Hodnocení testů, návrhy vhodných úprav.
 • Příprava k integraci.

 

DAP 3 – Prvky Umělé Inteligence (Inteligentní software)

 • Návrh způsobu označení povrchu k sejmutí, digitalizaci a rekonstrukce hloubky.
 • Hladké modelování povrchu z neúplných dat a detekce sémanticky významných částí povrchu.
 • Implementace algoritmů strojového učení pro hledání cesty robotického ramena.
 • Vytvoření SW simulátoru a učení pohybu robota v něm.
 • Integrace a zkoušení pohybu robota v reálných podmínkách.
 • Návrh a implementace klasifikátoru.
 • Tvorba syntetického datasetu pro kontrolu kvality sváru.
 • Učení systému pro klasifikace kvality sváru na syntetickém a reálném datasetu.
 • Integrace kontroly kvality do robotického systému.

 

DAP 4 – Integrace Prvků Laserových Systémů

 • Koncepce dvou prototypů laserového systému na základě provedeného výzkumu.
 • Výroba a zprovoznění dvou prototypů laserových systémů na základě provedeného výzkumu.
 • Integrace dílčích prvků laserových systémů (hardwarové, softwarové komponenty).
 • Postupné ověřování funkčnosti jednotlivých komunikačních můstků.
 • Integrace prvků umělé inteligence.
 • Zprovoznění prototypů svařovacího laserového systému.
 • Zprovoznění prototypů gravírovacího laserového systému.
 • Testování v laboratorních podmínkách, vyhodnocení testů, návrh vhodných úprav.
 • Testování a aplikace v reálných provozních podmínkách, hodnocení testů a návrhy vhodných úprav.
 • Finalizace prototypů včetně technické dokumentace potřebné k uvedení výrobku na trh.

V rámci jednotlivých DAP budou společně a koordinovaně řešeny jak problémy související s experimentálním vývojem aplikací metod umělé inteligence, nutných pro tvorbu prototypu a realizovaných převážně partnerem projektu, tak i problematika průmyslového vývoje, související s technologickou realizací navrhovaných postupů, realizovaná převážně řešitelem projektu.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 02. 2021

Ing. Petr Petřík

Jednatel společnosti

petrik@mepac.cz

tel.: +420 558 348

mobil: +420 603 515 387

Ing. Vendula Pěchová

Vedoucí obchodně ekonomického úseku

pechova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 582

Ing. Milan Kaštan, Ph.D.

Výkonný ředitel

milan.kastan@mepac.cz

tel.: +420 558 272 597

mobil: +420 702 180 204

Ing. Veronika Byrtusová

Účetní, personalistka

veronika.byrtusova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 583

Bc. Marian Cieślar

Obchodní ředitel

marian.cieslar@mepac.cz

tel.: +420 558 272 589

mobil: +420 607 009 845

Bc. Lucie Heczková

Asistentka obchodního ředitele

heczkova@mepac.cz

tel.: +420 558 348 112

mobil: +420 601 142 308

Lenka Kosová

Obchodní úsek

kosova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 581

mobil: +420 607 032 884

Rostislav Večeřa

Obchdodní zástupce

vecera@mepac.cz

tel.: +420 739 453 809

Dagmar Latochová

Obchodní úsek

latochova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 591

Jiří Ševčík

Obchodní zástupce

sevcik@mepac.cz

mobil: +420 603 507 946

Monika Ševčíková

Obchodní zástupce

sevcikova@mepac.cz

tel.: +420 554 725 305

mobil: +420 739 204 755

Krzysztof Bąk

Obchodní zástupce

bak@mepac.cz

tel.: +48 513 041 157

mobil: +48 910 085 519

Timotheus Koukol

Marketing – vedoucí

timotheus.koukol@mepac.cz

tel.: +420 558 272 584

mobil: +420 603 515 387

Jan Cibulec

Marketing – eshop

jan.cibulec@mepac.cz

tel.: +420 558 272 584

Tomáš Orliczek

Marketing – UX, Webdesign, PPC

tomas.orliczek@mepac.cz

tel.: +420 558 272 584

Ing. Ondřej Uher

Konstruktér

ondrej.uher@mepac.cz

tel.: +420 558 272 587

mobil: +420 602 382 756

Jakub Hlávka

Vedoucí prodeje laserových zařízení

hlavka@mepac.cz

tel.: +420 558 272 063

mobil: +420 773 784 100

Marcin Poloczek

Konstruktér

marcin.poloczek@mepac.cz

tel.: +420 558 272 063

mobil: +420 773 784 100

Robert Sliwka

Konstruktér

robert.sliwka@mepac.cz

tel.: tel.: +420 558 348 112

mobil: +420 601 503 543

Jan Weiser

Vedoucí dílny

weiser@mepac.cz

tel.: tel.: +420 558 272 065

mobil: +420 607 032 885

Ing. David Tošenovjan

Konstruktér

david.tosenovjan@mepac.cz

tel.: +420 558 272 589

mobil: +420 607 009 845

Andrzej Cieślar, DiS.

Servisní technik

andrzej.cieslar@mepac.cz

tel.: +420 558 272 588

mobil: +420 607 009 843

Ing. Petr Hlušek

Konstruktér

petr.hlusek@mepac.cz

tel.: +420 558 272 589

mobil: +420 607 009 845

Ludmila Kaletová

Zahraniční a technické oddělení

kaletova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 585

Zdeněk Valena, DiS.

Projektový manažer lisovny

valena@mepac.cz

tel.: tel.: +420 558 272 580

mobil: +420 702 180 203

Miroslav Spratek

Technolog lisovny

miroslav.spratek@mepac.cz

tel.: +420 558 348 112

mobil: +420 702 180 202

Gabriela Klusová

Administrativní pracovnice lisovny

gabriela.klusova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 590

mobil: +420 720 962 085

Martin Banot

Skladník

martin.banot@mepac.cz

tel.: +420 558 272 590

mobil: +420 720 962 085

Reference

Naše spolupráce s MEPAC CZ trvá již od roku 2006 a zatím nenacházím žádných negativní slov. Důležité je, že vždy vše probíhalo bez problému.

Jan Kristen

Viscuma s.r.o.

S MEPAC CZ stabilně spolupracujeme a to především v oblastech navařování, gravírování a dalších úprav forem. I když často na termín spěcháme, oceňujeme ochotu zakázku dodat do 2 dnů.

Dominik Bartoněk

Hirschmann Automotive VS s.r.o.

Se spolupráci s nástrojárnou Vsetín jsme velice spokojeni. Nejvíce si ceníme ochoty operativně dolaďovat různé nedostatky. Vždy vše samozřejmě v požadovaném termínu.

Marian Daněk

Austin